21 Eyl 2002

TKB ED�RNE TOPLANTISI...

Tarihi Bimarhane'den

Tarihi Kentler Birli�i Edirne Bulu�mas� �ok g�zel oldu... Y�llard�r Edirne'ye gitmemi�tik. Koskocaman bir kent olmu�... Tarihi doku olabildi�ince korunmu�... �imdi TKB, Valilik, Belediye, Trakya �niversitesi ve �EK�L i�birli�iyle daha sistemli bir bi�imde eski yap�lardan, "ne kald�ysa..." birer birer onar�l�p, y�zleri g�ld�r�l�yor...

HAYATTA S�Z KA� K��� ANLADI? O DA DO�RU MU ANLADI?"Bilgi Teknolojilerinin TKB �rg�tlenmesine Entegrasyonu" ba�l�kl� bir bildiri sunduk orada TBV Projeler Koordinat�r� Tuncer �ney ile birlikte... T�rkiye'nin bilgi �a��na ta��nmas�na hayr� dokunabilecek; "E-Europe+" kapsam�ndaki "E-T�rkiye" projesinin hayata ge�irilmesi i�in gerekli "SEFERBERL�K"ten s�zettik. "Dilimizin alt�ndaki", bu konuda bir "ulusal kampanya" ba�lat�lmas� i�in, biri "elinin alt�nda b�t�n T�rkiye" olan TKB, di�eri de arkas�na b�t�n IT sekt�r�n� takabilecek "TBV"nin i�birli�ine girmesiydi... Asl�nda a��k a��k da s�ylendi bu ya, neyse... Derken, d�n bir gazetede bu konu ile ilgili bir haberde, bizim bildiride verilen mesaj�n ��yle aktar�lm�� oldu�unu g�rd�k: "Art�k Tarihi Kentler Birli�i'nin t�m �al��malar� Internet'ten izlenebilecek!"
�yi de zaten aylard�r izlenebiliyordu! �nce �cretsiz : "http://tkb.blogspot.com" adresinden... �imdi de ayn� sistemle -web-k�t���- kendi alan ad� alt�nda: "http://tarihikentlerbirligi.org" !
Mesaj bu de�ildi ki...


11 Eyl 2002

13-15 Eyl�l 2002: TAR�H� KENTLER B�RL��� ED�RNE BULU�MASI

Bu kez TBV de davetli oraya...
Nedeni �uradaki yaz�n�n sonunda sakl�!: "Kilimwomen"