24 Ara 2002

�E-imza Paneli�

VII.T�rkiye�de Internet Konferans�
i-net-tr �02
19-21 Aral�k 2002, �stanbul
Harbiye Askeri M�ze ve K�lt�r Sitesi

Kat�lanlar:


Mesut Orta, Adalet Bakanl���, Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl���, Tetkik Hakimi
Leyla Keser Berber, Yrd. Do�. Dr. Bilgi �niversitesi, Hukuk Fak�ltesi
F�sun Nebil Sarp, � v HP, Turk.Internet.com
Asl� Deniz Helvac�o�lu, � v HP
Av. Vedat G�rer, � v HP
Mete Varas, � vHP, Tursign GM

Y�netici:
Avniye Tansu�, � v H P � A��k Radyo


21 Aral�k 2002 Cumartesi g�n� 14.00-15.30 saatleri aras�nda yap�lan Panel�de konu�mac�lar sunumlar�n� a��rl�kl� olarak g�ndemde bulunan Elektronik �mza Yasa teklifi �zerinde yo�unla�t�rd�lar.

Yrd. Do�. Dr. Leyla Keser Berber;
� Tasar�n�n ad�n�n �Elektronik �mza Tasar�s� de�il, �Dijital �mza Tasar�s� olarak de�i�tirilmesi gerekti�ini,
� Teklifte baz� tan�mlamalar�n eksik ve/veya yanl�� oldu�unu,
� Teklifin 20. Maddesi�nde �ng�r�len, Bor�lar Kanunu ve Usul Kanunu ve di�er kanunlarda yap�lacak de�i�ikliklerin yerinin bu yasa tasar�s�nda de�il, bizatihi ilgili kanunlar oldu�unu,
� Md.20/ �A�da, �g�venli elektronik imzan�n �spat g�c�nden bahsedildi�ini, bir belgenin �spat� sorununun Bor�lar Hukuku de�il, bir Usul Hukuku meselesi oldu�unu,
� 295/�B� � Dijital imzan�n ink�r� halinde, Hukuk Usul� Muhakemeleri Kanunu Md. 308�e at�f yapt���n�, bunun do�ru olmad���n�, bunun yerine hakimin do�rudan do�ruya bilirki�iye ba�vurmas�n�n belirtilmesi gerekti�ini ve
� Yeni kanun yap�l�rken, Alman Dijital �mza yasas�n�n esas al�nmas�ndan yana oldu�unu

ileri s�rd�.

Asl� Deniz Helvac�o�lu;

� AB elektronik imza mevzuat� �er�evesinde, �Y�netmelikler� ve �Direktifler� (�er�eve yasalar) aras�ndaki tan�m ve i�lev farkl�l�klar�n� a��klayarak ba�lad��� sunumunda,

� 15 �ye �lkeden 7�sinin Haziran 2001�de y�r�rl��e giren 1993/93/EC say�l� AB Direktifi�ne g�re yasalar�n� ��karm�� bulunduklar�n�,

� T�rk yasa teklifinde AB normlar�n�n s�k� s�k�ya takip edildi�ini, ancak kendisinin Berber�in ele�tirilerine kat�ld���n�, zira AB Direktifinde yer alan tan�mlar�n �er�eve tan�mlar oldu�unu ve �ye �lkelerin i� hukuklar�na ve geli�en teknolojiye uygun olarak geni�letilebileceklerini

ifade etti.

�u anda d�nyada en yayg�n �al��an iki sertifikasyon kurumundan Pan-avrupa merkezli Globalsign��n Kay�t Mercii TurSign��n ) Genel M�d�r� olan Mete Varas, Teklifte yer alan �Sertifika Mercii ve Kay�t Mercii�leri� kavramlar�n� a�arak sunumuna ba�lad�. Varas;

� Dijital �mza kavram�n�n p�f noktas�n�n, bu imzan�n i�levsel olabilmesi i�in kullan�lacak �anahtar�da sakl� oldu�unu, bu sebeple �zel anahtarlar�n g�venli �ekilde saklanmas�n�n �nemli oldu�unu, �kay�t mercii�lerinin sertifika merciilerinin ilgili uluslararas� ve ulusal yasalara uygun olarak haz�rlad��� uygulama prosed�rlerinde g�sterilen �ekilde kimlik kan�tlama s�re�lerini yerine getirdi�ini ve sertifika ya�am d�ng�s�n� ba�latt�klar�n�,
� Sertifikasyon kurumlar�n�n �kay�t, kay�t dondurma, kay�t iptal etme ve yeniden yay�nlama� i�levlerini �stlendiklerini,
� Eski T�rk dijital imza yasa tasar�s�na g�re �u anda Adalet Bakanl���n�n yapt��� teklifin daha olumlu oldu�unu,ancak, bu teklifin daha �teknoloji-n�tr� olmas�n�n iyi olaca��n�,
� Bu teklifle denetim mekanizmas� olarak �ng�r�len �Telekom�nikasyon �st Kurulu�nun tarafs�z davranabilmesi a��s�ndan do�ru bir karar oldu�unu ve benzer se�imin ba�ka �lkelerde de yap�ld���n�,
� �lkemizde tercih edilecek teknik yap�n�n se�iminin �nemli oldu�unu, d�nyada uygulanan farkl� modeller oldu�unu, ��st k�k� gibi art�k pek tercih edilmeyen modelin yan�nda �cross k�kleme� denen sistemin d���n�lmesinin �ok daha do�ru ve ger�ek�i olaca��n�,
� �mzay� saklama ve imzan�n kimin taraf�ndan at�ld���, belgelerde zaman damgalama konular�n�n ileride kar��la��lacak en �nemli hukuki anla�mazl�k konular� olaca��n� belirtti.

s�yledi.


Av. Vedat G�rer,

Dijital imza Sertifika kurumlar�n� T�rk hukuk sistemi i�inde bir yere oturtabilmek kayg�s�yla, �sicil� kavram�na ba�vurdu ve onlar� �kay�t defteri� tutan �sicil mercileri�ne benzetti.
Av. G�rer;

� T�rk hukukundaki �sicil�leri genel olarak �kurucu� ve �bilgi verici� olarak ikiye ay�rd�ktan sonra dijital imza sertifikasyon kurumlar�nda her iki �zelli�in bulunmas�na ra�men, bu kurumlar ayr�ca �onay� i�levi de y�klendiklerinden, bunlar�n �sui-generis� siciller olarak nitelendirilmesi gerekti�ini,
� Bu kurumlar�n ayn� zamanda dijital kimlik de �rettiklerini, bu ba�lamda n�fus idarelerinden al�nan kimliklerin yan�s�ra ileride bu kurumlardan birer dijital kimlik alman�n da ka��n�lmaz olup olmayaca��n� merak ettti�ini,
� �o�unlukla yurtd���nda yerle�ik certificate authority�lerin toplayacaklar� kimlik bilgilerinin kendisinde bir paranoya yaratt���n�,
� Bu kadar �hassas� konularda yetkili k�l�nan makam�n en k���k ihmalinden bile sorumlu tutulmas�n�n gerekti�ini, yasa teklifinde bu konuda pek a��kl�k bulunmad���n�,
� Teklifin, dijital imzay� �hakimin takdirini ba�lay�c� kesin delil� d�zeyine y�kseltti�ini, bu durumun da noterlik kurumunun tekel oldu�u hizmetlerden birisinin noterlerin sahip olduklar� sorumluluk ve g�venilirlik altyap�s�na sahip olmayanlara verilmesi anlam�na gelece�ini,
� Ayr�ca teklifte elektronik s�zle�me, fatura, elektronik koni�mento kavramlar�n�n da kapsanmas�n�n iyi olaca��n�

belirtti.

Teklif ortaya ��kt���ndan bu yana www.turk.internet.com portalinde bu konuda hayli �ok g�r�� ve ele�tiriler toplayan F�sun Nebil Sarp, konuya t�ketici / son kullan�c� a��s�ndan yakla�t�. Sarp;

� Elektronik imzan�n da �al�nmas�n�n m�mk�n oldu�unu, bu y�zden kullan�c�lar�n nas�l hak arayacaklar�n� daha kolay anlamas� ba�lam�nda kanunun daha �basit� olmas� gerekti�ini,
� �Uluslararas� i�birli�i�nin �ok net tan�mlanmas� gerekti�ini,
� Telekom�nikasyon �st Kurulu�nun da kanun y�r�rl��e girene kadar beklemeyip, alt yap�s�n� kendisine y�klanacak i�levlere uygun olarak �imdiden tamamlamas�n�n iyi olaca��n�
vurgulad�.


Son olarak s�z ve s�zkonusu teklifi haz�rlayan Komisyonda rol alan Adalet Bakanl���, Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl���, Tetkik Hakimi Mesut Orta, ele�tirilerin pek �o�una kat�ld���n� belirtti. Orta;

� Teklife yap�lan ele�tirilerin toplanmakta oldu�unu, hen�z metne i�lenmedi�ini,
� Daha kapsay�c� bulduklar� i�in �dijital� yerine �elektronik� deyimini �zellikle tercih ettiklerini,
� Daha �nce ETKK taraf�ndan haz�rlanan teklifte haz�rlay�c�lar�n dar tutuldu�unu Hikmet Sami T�rk��n bakanl��� d�neminde toplanan ve s�zkonusu ikinci Teklifi haz�rlayan Komisyon�u geni� �l��de kat�l�ma a��k tutuldu�unu
� �o�unlu�un ba�lay�c� AB Direktifi ile Frans�z ve Alman yasal d�zenlemelerini izlemeyi tercih etti�ini,
� Teklifte, �i�in �n�n� a�mak i�in� yasal �er�eve, imza ile ilgili i�lemler ve sertifika kurumlar� ba�lam�nda sadece elektronik imzan�n d�zenlenip, elektronik ticarete �bilhassa� de�inilmedi�ini, daha da �n�tr� kal�nsayd�, d�zenlemenin �eksik� kalaca��n�

s�yledi. Mesut Orta, yine de her t�rl� ele�tiriye �a��k� olduklar�n� vurgulad�.

Daha sonra salondan sorular topland�.

Veysel Demirkol, yasan�n ne zaman tamamlanaca��n� sordu. Bu soruya Mesut Orta, ��al��ma yakla��k 6 ay �nce ba�lat�ld�, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n konu hakk�ndaki g�r��leri d�nm�� bulunmaktad�r. Bunlar komisyonun son �al��mas� ile tasar�ya nihai �eklini verecektir.� diye yan�t verdi.


Mersin III.Noteri Orhan Turan, terminoloji a��s�ndan �birlik� olmas�n�, yasa teklifi haz�rlan�rken noterlerin de Komisyona al�nmalar� gerekti�ini, �dijital imza anahtar� olarak 30-50 USD aral���nda sat�lmakta olan cihazlar�n yeni bir s�m�r� ve dijital u�urum arac� olacaklar�n� belirtti.

AB Ekonmisti I��l �zkan, TBV ve 5 banka �nderli�indeki giri�imin ne merkezde oldu�unu sordu. Cevap, salondaki TBV Projeler Koordinat�r� Tuncer �ney taraf�ndan �7 banka� d�zeltmesi ile ve bu konuda �tamamlanan �al��malar�n kurulmakta olan bir �irket ile sonu�lanmak �zere oldu�u� a��klamas�yla verildi. Mesut Orta �akreditasyon�un y�netmeliklere b�rak�laca��n� ekledi.
Telekom�nikasyon �st Kurulu Hukuk M��aviri Dr. Cihat Kanl�g�z, Adalet Bakanl���n�n bir teklif varken, ikincisine kalk��arak, �israf� yapt���n�, Orta!n�n �geni� tutuldu�unu� s�yledi�i Komisyon�da �kanunda rol alacak olmakla birlikte, kendi kurumlar�n�n yer almad���n� belirtti.

Daha sonra Avniye Tansu�, Panel�i �zetledi ve ideal bir dijital imza yasas�n�n, ABD�deki �rne�inde oldu�u gibi �teknoloji-n�tr�, �jenerik-i�levsel� olmas� gerekti�ini, ayr�ca, hem di�er alanlar�, hem de �zellikle bili�im, ileti�im, bilgi teknolojileri gibi alanlar� d�zenleyen yasalar yap�l�rken, geli�mi� �lkelerde oldu�u gibi bizde de �risk analizi� yap�lmas� ve �ilgili t�m taraflar�n ve sivil toplumun g�r���n�n al�nmas� gere�ine dikkat �ekti. Adalet Bakanl��� temsilcisine � vHP olarak bu ba�lamda i�birli�ine haz�r olduklar�n� tekrarlad�.

20 Ara 2002

�-Net Konferans�'nda "SPAM" (istemd��� gelen e-postalar ) Paneli...


Dr.Yaman Akdeniz (Cyber-Rights Cyber-Liberties), �a�r� Y�cel (spam.org.tr)
R�za Sara�l� (T�D =T.�nternet Derne�i), Av. Vedat G�rer (� v HP)
ve toplu resim...


Bug�n, 19-21 Aralik 2002 Istanbul'da Harbiye Kultur Sitesinde yap�lan "Inet-tr ' 02" - VIII. "Turkiye'de Internet" Konferans�'nda "Spam" paneli vard�... Leeds �niversitesi'nde "Cyber-law" dersleri de veren Dr. Akdeniz, '80'li y�llardan beri Avrupa'da g�ndemde olan "Ki�isel Verilerin Korunmas�" yasal d�zenlemeleri a��s�ndan konuya yakla�t� ve T�rkiye'nin ABD'deki uygulamalardan �ok, AB normlar�na ve uygulamalar�na "bakmas�" gerekti�ini vurgulad�. �nternet Derne�i ad�na konu�an R�za Sara�l�, T�rkiye'de de 1 ay i�inde kurulacak komisyonlarla "bir RBL" ("Real Time Black-hole List" = "E�zamanl� tutulan Kara Delik Listesi", Kara Liste, "Spam"cileri saptama, engelleme listesi...) olu�aca��n� ve "m�cadeleyi h�zland�racaklar�n�" belirtti. Sara�l�, yaln�zca ISP'lerin de�il, ttnet'in, e-posta servisi veren �niversitelerin ve di�er kurumlar�n da hep birlikte davranarak bir uzla��mda bulu�malar�n�n ve ayn� kurallara titizlikle uymalar�n�n gere�ine dikkat �ekti. "Black-list"in kurumlar�n kendi posta sunucular�n�n oldu�u yerde kurulmas�n�n zaman kazand�r�c� olaca��n� ekledi...

Vedat G�rer, bunun i�in ODT�'n�n alan ad� gelirlerinden elde etti�i b�t�eden ("15-20 bin dolar" kadar! ) pay ay�raca��n� duydu�unu s�yledi.

Dinleyiciler, IP numaras� ile kara listeye al�nan bir kullan�c�ya hizmet satan ISP, daha sonra onu devre d��� b�rak�p, onun IP numaras� ile ba�ka bir kullan�c�ya hizmet vermeye ba�lad���nda, yeni kullan�c�n�n haks�z yere yer ald��� bu listeden nas�l ��kabilece�ini merak ettiklerini belirttiler. Bunun i�in ISP (Internet Servis Provider)'lerin �ok titiz �al���p, bunu RBL'e bildirmesi gerekti�i yan�t� verildi.

Y�cel, tuzak olarak "fake" e-posta adreslerinin web'de yay�nlay�p, buralara gelecek "spam"lerden de listeleme yap�ld���n�, hatta baz� yaz�l�mlarla bu tip tuzaklara d��enlere bir "imza" yarat�ld���n�, onlar fark�nda olmadan g�nderiye devam ederken, ayn� yaz�l�mlar�n sadece o "imza"y� denetleyerek daha �abuk sonuca ula��ld���n� belirtti.

Sonradan Panel'e kat�lan Serhat Akk�l�� (Project House) "Privacy" ve "Permission"un �nemli oldu�unu, "izin varsa spam olmad���n�" s�yledi. Buna kar��l�k, Dr. Akdeniz, kullan�c�dan izin al�n�rken, hele de bu arada ona bedava bir hizmet sa�lan�yorsa, "g�nderi almama" se�ene�inin sunulmad���n�, bu nedenle asl�nda se�eneksiz kalan kullan�c�lara yine de istem d��� mesaj gitmi� olaca��n� hat�rlatt�.

Dinleyicilerden Altu� �nci, "spam"in, "al�c�n�n ilgisi olmad��� bir konuda istem d��� mesaj almas� ve bunu da engelleyememesi" oldu�unu s�yledi.
Panelist �a�r� Y�cel, "fazla say�da ve istek d��� g�nderilen mesaj spam'dir" dedi...
Panelist Serhat Akk�l��, "e-posta adreslerinin aleni olarak sat�mak/sat�nalmak spam'dir" dedi.
Vedat G�rer, "anonim" bilgilerin, aleni veya de�il toplanabilece�ini, bunda hukuka ayk�r�l�k olmad���n� vurgulad�.

Sonra herkes "spam" tan�m� �zerinde tart��maya ba�lad�.

Internet'teki s�rf duraklar�n� da (Gator gibi, Double-Click gibi) izleyen yaz�l�mlar�n, kullan�c�ya istem d��� pop-up reklamlar g�stermesinin, SMS mesajlar�n�n... da spam say�l�p say�lmayaca�� tart���ld�...

Yaman Akdeniz, �ngiliz "Tesco"dan bir �rnek vererek, konuya tekrar "ki�isel verilerin korunmas�" ba�lam�nda a��kl�k getirdi. S�permarket zinciri Tesco, ilk kuruldu�unda 15 milyon m��teriye Tesco al��veri� kart� vermi�, y�llar sonra bir de sigorta �irketi kurdu�unda, kartlar� verirken toplad��� bilgilere dayanarak bu ayn� 15 milyona sigorta �irketinin k�sa yoldan reklam�n� yapmak istemi�, bunun �zerine "ki�isel verilerin korunmas� yasas�" "dur bakal�m, bunu yapamazs�n" demi�ti. Bunun �zerine Tesco da "15 milyon X 25 pence" gibi bir masrafla herkese mektup yaz�p, izin istemi� ancak bundan sonra reklam�n� iletebilmi�ti...

Serhat Akk�l��, "spam'le m�cadelenin taraflar� kim? Bu bir su� asl�nda" derken, G�rer, tan�ms�z su� olmayaca�� ilkesini hat�rlatt�.

Dinleyicilerden Avniye Tansu�, bu "taraflar" meselesinde Roma Hukuku'na d�n�lmesinde yarar olaca��n� s�yledi. Tansu�, "tedbirli bir aile babas� �nternet kullan�rken ne yapard�?" dedi. Buna g�re �nternet kullan�c�s� da taraflardan biriydi ve "bilin�li" ve "tedbirli" olmas� �artt�.

Sonu�ta AB direktifleri paralelinde yap�lacak yasal d�zenlemelerin ve Ki�isel Verilerin Saklanmas� Yasas�'n�n bir an �nce ��kar�lmas�n�n "pek hay�rl�" olaca��nda, yine de "spam"den ka��nman�n "o kadar da kolay olmad���"nda birle�ildi...

Yar�n, ayn� yerde bu kez � v HP'nin sunaca�� "Elektronik/Dijital �mza" ve "Bilgiye Eri�im �zg�rl���" panelleri var...
Kar da bast�rd�, bakal�m ne yapaca��z!


02 Ara 2002

...gel de yaz bakal�m bu resimlerin alt�n�, yazabilirsen...

(Resimlerin ayr�nt�lar�n� g�rmek i�in �zerine t�klay�n�z)


"Evet Hocam Hukuk Devleti!"

Galatasaray Hukuk, B�lent Hoca's�na yollad��� mesajlar� bu a�ac�n �zerine ili�tirmi�ti...
Ve R�ht�m... Rekt�r, Prof.Dr.Erdo�an Tezi�, �nce Server Tanilli'den gelen mesaj� okudu... Sonra ortak ge�mi�lerini �zetledi...
Bu arada 12 Eyl�l'den sonra ��'de ��retim �yeleri aras�ndaki "dayan��ma"n�n nas�l k�r�ld���n�, bu kopu�un mutlaka "kitab�n�n yaz�lmas�"n�n gerekti�ini, ya�asayd� bu i�i en iyi Tan�r'�n yapabilece�ini vurgulad�...


Arkada�� Prof.Dr. Gencay G�rsoy ve T�rkan Saylan da k�sa konu�malar yapt�lar...


Sonra �get konu�tu... "�l�m� �a�r��t�r�r �imdi" endi�esi ile O'na s�ylemedi�i bir �eyi bizlerle payla�t�: Nereye giderse gitsin, neyi g�r�rse g�rs�n, "O da i�inde olaca��"ndan her�eyi yine O'nunla payla�aca��n�... Kitab�n� tamamlayamad��� i�in �z�ld���n�... Birlikte �ok e�lendiklerini...�ok say�ld���n� ve bu kadar sevildi�ini biliyor muydu?..."Drama Arkada�lar�"
�yle yaz�yordu Bebek'teki �elengin �zerinde...
Hi� bir bi�imde t�ren istememi�ti... Ama "Sava�'a Hay�r" mitinginden d�nenler de Bebek'e geldi�inde onu u�urlayanlar�n say�s� binleri bulmu�tu...


Etiketler: