28 Tem 2006

"GELEN POSTA"DAK� BASKICI MESAJLARDAN B�R TANES� DAHA OLMAK YA DA OLMAMAK...

Bug�nlerde hemen b�t�n d�nyada e-posta kullan�c�lar�n�n birbirlerine iletegeldi�i mesajlardan biri de Beyrutlu sanat�� Zena el-Khalid'in L�bnan'daki duruma dair yazd��� mektup... Ne var ki art�k Zena ikinciyi se�ti�ini s�yl�yor... �yk�s� �urada.

21 Tem 2006

NeoWORX - Quality tools for your web site and blog

DANDELIFE - "A Social Biography Network"

13 Tem 2006

EN MUTLU INSANLAR HANGI ULKEDE?

09 Tem 2006

BOYABAT'A B�R EL ATSAK...

Boyabat End�stri Meslek Lisesi'nden gelen bir mesaj var:

Merhaba
Daha �nce sizden; yapm�� oldu�umuz k�t�phane i�in "L�tfen Bir Kitap" diyerek sizdenkitap istemi�tim. �lkemin duyarl� insan� sayesinde bir ayda 18000 kitap toplad�k ve kendik�t�phanemizin ihtiya�lar�n� kar��lad�k (yard�m edenlerin listesi ve k�t�phanemizinresimleri www.boyabateml.com adresimizdeki kampanya ile ilgili b�l�mde yay�nlanm��t�r)bununla da kalmad�k �imdi k�y okullar�na kitapl�k yap�yoruz. Bu nedenle size �lkeminduyarl� insan�na �ok te�ekk�r ederim. �imdi "yeter dural�m" demek vakti de�il �al��mayadevam �nce kendi okulumuza sonra ba�ka okullara olmak �zere bilgisayar laboratuarlar�kurmak istiyoruz ancak sizlerin bir bilgisayar almas� m�mk�n olmayaca�� i�in sadece birpar�as�n� sizden isteyece�iz. E�er kitap g�nderemediysen bir bilgisayar par�as� g�nderinlaboratuar�m�zda katk�n�z olsun. Biz her �eyi devletimizden bekleyerek �al��an bireyler de�iliz. �lkemin insan�yla birlikte de okulumuzun ihtiya�lar�n� kar��layabiliriz. "Haydi E�itime Bir I��kta Siz Yak�n"!
Her g�nderenin ismi ve g�nderdi�i malzemeyi web sayfam�zda yay�nlayaca��z.
�htiyac�m�z olan Malzeme Listesi (20 Bilgisayarl�k):
Par�a Ad� �zelli�i / A��klama �htiya� Miktar�
Ekran 17" LCD -20
Ana kart 775 Intel serisi 20
��lemci P4 2, 66 veya �st� 20
Bellek 512 DDR bellek.. 20
Sabit Bellek 80 GB Hard disk 20
CD s�r�c� Combo veya DVDRW 20
Kasa 400W Airduct 20
Klavye F klavye PS/2 20
Mouse Optik Mouse 20
Hoparl�r D���k watl� USB 20
Disket S�r�c� 20
Metin �ALMAZ
Boyabat End�stri Meslek Lisesi M�d�r�
57200 Boyabat/Sinop
mcalmaz@hotmail.com
Tel:03683155645 (Santral) Tel:03683152518 (Direk Hat)
(Not: L�tfen t�m tan�d�klar�n�za g�nderiniz belki bir yard�mseverin eline ge�er)