27 Ara 2007

83 YIL �NCEDEN G�R�LEN �NKO�UL: "Y�KSEK KARAKTERL� KORUYUCULAR"

Cumhuriyet, d���ncesi h�r, anlay��� h�r, vicdan� h�r nesiller ister.
Ey y�kselen yeni nesil!
�stikbal sizindir.
Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
Cumhuriyet d���ncede, bilgide, sa�l�kta g��l� ve y�ksek karakterli koruyucular ister.
Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve m�kemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halk�n geli�imini ve y�kseli�ini sa�layan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzakla�t�ran bir yoldur.
Cumhuriyetimizin dayana�� T�rk toplumudur.
Cumhuriyet, fikir serbestli�i taraftar�d�r. Samimi ve me�ru olmak �art�yla her fikre h�rmet ederiz.
Cumhuriyet fazilettir.

K. Atat�rk
Ankara, 1925

2008'de o "y�ksek karakterli koruyucular�n" �o�almas� dile�i...

Etiketler: ,

21 Ara 2007

SANAL M�KROSKOP

09 Ara 2007

B�LENT TAN�R...

Sevgili hocam�z Prof. Dr. B�lent Tan�r 28 Kas�m 2002'de aram�zdan ayr�lm��t�... O gitmeden, hi�de�il ise ba��ndaki "��z�lebilir" s�k�nt�lara bir nebze �are olabilir umuduyla bir �evrimi�i dilek�e de a�m��t�k... Ama i�e yaramam��t� ne yaz�k...
Bu y�l A��k Radyo'da, "Bilgi �a��n�n Hukuku" program�nda Prof. Dr. �get �ktem Tan�r ile 2 �zel s�yle�i ve ard�ndan Prof. Dr. �lk� Azrak ile onun an�s�na d�zenlenen toplant�ya ili�kin yay�n ile onu anmaya ve g�r��lerini ya�atmaya �al��t�k...

O'nu unutmamak ve unutturmamak �art...

Etiketler: , , , ,