23 Oca 2008

BELGE-T�RK

Ke�ke bizim rahmetli Tuncer �ney de bu geli�meyi g�rseydi...
�vHP web-k�t���nde ve E-Ya�am'da hep yazageldi�i gibi...

Etiketler: , ,

21 Oca 2008

MET�N S�ZEN'E K�LT�R B�Y�K �D�L� ve ANKARA

ANKARA, ANKARA, G�ZEL ANKARA!
K���kken bu �ark�y� s�ylerdik Ankara'da ama asl�nda akl�m�z �stanbul'dayd� hep! Ge�en hafta Metin Hoca'n�n "B�y�k �d�l"�, g�z�m�zde Ankara'y� daha bir g�zelle�tirdi sanki...
18 Ocak 2008, Cumartesi sabah� Ankara'ya do�ru yola d�z�ld�k. Sevgili Hocam�z �d�l�n� ald� ve ald��� �d�le kar��l�k bir dolu i�e yarar mesaj verdi.
Dedi ki konu�mas� s�ras�nda bir ara:
"...Ayr�ca ben Cumhurba�kan'�m�z�n, gitti�i �lkelerdeki devlet b�y�klerinin, y�neticilerin elini s�karken biraz ac�tmas�n� diliyorum! ��nk� bu �lkenin uygarl�k �lkesi, bunlar�n uygarl�k kayna��, ak�llar�n�n ve d���ncelerinin �retildi�i topraklar�n cumhurba�kan� olarak, O'nun nezaketle s�kt��� o eller ac�d��� zaman, 'Bu gelen o topraklar�n cumhurba�kan�d�r' hissinin uyand�r�lmas� �nemlidir..."
video

D�n��te o otob�ste yoktu! ��nk� �orum'a do�ru yol almaktayd�. "�D�L" ise otob�ste bizimleydi:


�d�l�n tasar�m�n� yapan Metin Keskin, ��yle a��klad�:

Taban �zerinden y�kselen d�rt kristal s�tun (kamu, yerel, �zel, sivil kesimlerin simgeleri) Anadolu k�lt�r miras�n� simgeleyen k�reyi ta��yor. K�renin �zerinde ise Sel�uklu d�� bezeme fig�rleri var...

Etiketler: , , , ,

15 Oca 2008

M�LL�YET �NTERNET - K�LT�R VE SANAT - Umutsuzlu�a d��me gibi bir l�ks�m�z yok!

05 Oca 2008

YABANCI G�Z�YLE BARHAL'DA B�R CUMHUR�YET BAYRAMI