17 �ub 2010

ISTANBUL PHOTO CONTEST

Istanbul Photo Contest yar��mas�n�n yarat�c�s� Nurdo�an �eng�ler : "�stanbul'un tan�t�m ve pazarlanmas�nda kaliteli foto�raflarla yine yabanc�lar� ve onlar�n network'�n� tan�t�ma kat�yoruz. Yani bir �esit Youtube �rne�i. Onlar �retiyor, onlar sitelere y�kl�yor ve onlar kendi networklerini yar��maya davet ediyor." demi� Turk Internet.Com 'a...

Etiketler: , ,

04 �ub 2010

GDO KAR�ITI ET�KET HAF�YELER�!

!f �stanbul 9. AFM Uluslararas� Ba��ms�z Filmler Festivali Etkinli�i

Slow Food / Fikir Sahibi Damaklar, !f �stanbul Ba��ms�z Film Festivali kapsam�nda, t�keticiyle bir araya geliyor ve herkesi ger�ek g�dan�n pe�inde �etiket hafiyesi� olmaya davet ediyor.

Etiketler:

01 �ub 2010

Lessig'den: Institutional Corruption

http://blip.tv/file/3120038#