01 Ara 2008

B�lent Tan�r's�z 6. y�l...

Bu 28 Kas�m'da onu sessizce and�k...

Etiketler:

09 Ara 2007

B�LENT TAN�R...

Sevgili hocam�z Prof. Dr. B�lent Tan�r 28 Kas�m 2002'de aram�zdan ayr�lm��t�... O gitmeden, hi�de�il ise ba��ndaki "��z�lebilir" s�k�nt�lara bir nebze �are olabilir umuduyla bir �evrimi�i dilek�e de a�m��t�k... Ama i�e yaramam��t� ne yaz�k...
Bu y�l A��k Radyo'da, "Bilgi �a��n�n Hukuku" program�nda Prof. Dr. �get �ktem Tan�r ile 2 �zel s�yle�i ve ard�ndan Prof. Dr. �lk� Azrak ile onun an�s�na d�zenlenen toplant�ya ili�kin yay�n ile onu anmaya ve g�r��lerini ya�atmaya �al��t�k...

O'nu unutmamak ve unutturmamak �art...

Etiketler: , , , ,

02 Ara 2002

...gel de yaz bakal�m bu resimlerin alt�n�, yazabilirsen...

(Resimlerin ayr�nt�lar�n� g�rmek i�in �zerine t�klay�n�z)


"Evet Hocam Hukuk Devleti!"

Galatasaray Hukuk, B�lent Hoca's�na yollad��� mesajlar� bu a�ac�n �zerine ili�tirmi�ti...
Ve R�ht�m... Rekt�r, Prof.Dr.Erdo�an Tezi�, �nce Server Tanilli'den gelen mesaj� okudu... Sonra ortak ge�mi�lerini �zetledi...
Bu arada 12 Eyl�l'den sonra ��'de ��retim �yeleri aras�ndaki "dayan��ma"n�n nas�l k�r�ld���n�, bu kopu�un mutlaka "kitab�n�n yaz�lmas�"n�n gerekti�ini, ya�asayd� bu i�i en iyi Tan�r'�n yapabilece�ini vurgulad�...


Arkada�� Prof.Dr. Gencay G�rsoy ve T�rkan Saylan da k�sa konu�malar yapt�lar...


Sonra �get konu�tu... "�l�m� �a�r��t�r�r �imdi" endi�esi ile O'na s�ylemedi�i bir �eyi bizlerle payla�t�: Nereye giderse gitsin, neyi g�r�rse g�rs�n, "O da i�inde olaca��"ndan her�eyi yine O'nunla payla�aca��n�... Kitab�n� tamamlayamad��� i�in �z�ld���n�... Birlikte �ok e�lendiklerini...�ok say�ld���n� ve bu kadar sevildi�ini biliyor muydu?..."Drama Arkada�lar�"
�yle yaz�yordu Bebek'teki �elengin �zerinde...
Hi� bir bi�imde t�ren istememi�ti... Ama "Sava�'a Hay�r" mitinginden d�nenler de Bebek'e geldi�inde onu u�urlayanlar�n say�s� binleri bulmu�tu...


Etiketler:

29 Kas 2002

�Z�NT�M�Z SONSUZ...

BULENT TAN�R HOCAMIZA SEVGI VE SAYGILARIMIZLA...
gule gule...


Sa�l���nda, onu desteklemek i�in a�t���m�z "online" imza kampanyas�n�n bir d�k�m� a�a��da:
T�klay�n�z......
Destek verenlere te�ekk�r...

Ve web'de O'ndan baz� izler:
http://www.ntvmsnbc.com/news/107867.asp
http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupc/cb/1999/11/26111991.htm
http://www.tusiad.org.tr/turkish/rapor/demokratik/html/btanor.html
http://hukuk.gsu.edu.tr/tr/akademikpersonel/index.asp
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/tatilpazar/turk/99/07/04/eklhab/06ekl.htm

Etiketler: